Innkjøp eller leie av solcelleanlegg til offentlige bygg?

Byggeiere som ønsker å få strøm fra eget tak eller fasade har mulighet for å kjøpe solcelleanlegg selv eller man kan leie et solcelleanlegg til egenproduksjon av strøm.

Veiledning for offentlige byggeiere og innkjøpere

Byggeiere som ønsker å få strøm fra eget tak eller fasade har mulighet for å kjøpe solcelleanlegg selv eller man kan leie et solcelleanlegg til egenproduksjon av strøm. Sistnevnte reduserer investeringsbehovet og kostnadene for solstrøm (leie av anlegg) belastes isteden driftsbudsjettet, som en ordinær strømleveranse fra nettet.

 

Viktig å passe på i anskaffelsesprosessen

Når solcelleanlegg skal anskaffes i samsvar med Lov om offentlige anskaffelser er det viktig å sikre seg handlefrihet gjennom å kunngjøre/forespørre om de alternative løsningene man kan tenke seg å velge mellom.

For eksempel kan det være fornuftig å kunngjøre kjøp av solcelleanlegg, men med opsjon på å leie anlegget istedenfor kjøp. Fordelen er at man da har frihet til å velge det som passer best etter å ha fått tilbud på begge alternativer.

Dersom man som byggeier eller offentlig innkjøper er sikker på at man ikke har eller vil benytte investeringsmidler til et solcelleanlegg, kan det være fornuftig å spisse forespørsel mot leie. Anskaffelsesfaglig skiller leie seg fra kjøp på følgende vis:

  • Kjøp – Anskaffelsens verdi er forventet anskaffelseskostnad.
  • Leie – Anskaffelsens verdi er lik leiekontraktens verdi.

Prinsipielt trenger det ikke å være stor forskjell på gjennomføring av konkurranse om leie eller kjøp, men verdien av kontrakten som legges til grunn ved vurdering av anskaffelsesprosedyre blir svært forskjellig. Soleie AS* sin leiekontrakt er tidsubegrenset, men har en minimumstid på 5 år. Leiekontraktens verdi er summen av de 5 første årenes leie, beregnet i samsvar med offentlige innkjøpsregler.

Hvis leiesummen for de 5 første årene er under terskelverdier for aktuell virksomhet kan anskaffelse av leiekontrakt gjennomføres når man sikrer tilstrekkelig konkurranse, men uten å kunngjøre.

Det anbefales imidlertid å foreta en intensjonskunngjøring før kontraktsinngåelse uten kunngjøring, slik at man kan imøtekomme eventuelle innsigelser før bindende kontrakt inngås.

 

Anskaffelsens verdi

Pr. i dag kan man forvente en byggekostnad på 1 000 til 1 200 kroner per kvadratmeter solcelleanlegg på tak. Det gjelder flate tak av en viss størrelse. Kompliserte bygg, bygg i tettbygd strøk, små tak, og fasader koster mer enn dette. (Konsernselskap i Akershus Energi AS som leier ut solcelleanlegg B2B.)

Hver kvadratmeter produserer omkring 130 kilowattimer per år. Produksjonen er noe høyere i områder med lite snø og noe mindre i områder med skygger. Hvordan taket kan utnyttes til solcelleanlegg varierer. Luker, oppstikk og tekniske rom tar mer av plassen enn man kanskje skulle forvente.

Eksempel, et flatt tak på 5 000 kvadratmeter, uten mye skygger eller annet på taket:

  • 70% utnyttelsesgrad, 3500 kvadratmeter for solenergi
  • Da blir det produsert ca. 450 000 kilowattimer per år
  • Anskaffelsen koster da omkring 3 850 000 kr ex moms (3500 kvadratmeter x 1 100 kr/m2)

 

Hvis man velger å leie solstrøm

Med dagens rentenivå og en kunde med god kredittverdighet vil man måtte påregne en leie for anlegget på anslagsvis 1/12 av byggekostnaden pr år. For solcelleanlegget over, vil dermed verdien av leiekontrakten måtte beregnes slik: Leiekontraktens verdi = 5 års leie à 1/12 av byggekostnad pr år, dvs.: 3 850 000 / 12 * 5 = Kr 1 604 166,-

 

Markedsundersøkelse

For å fremskaffe kunnskapsgrunnlag rundt anleggets mulige størrelse og kostnader for hhv. kjøp og leie, anbefales det å kontakte aktuelle leverandører av solcelleanlegg og innhente budsjettpriser. Eksemplet over kan imidlertid gi en god pekepinn.

Soleie panel i soloppgang

Andre artikler

Mjørud reduserer klimaavtrykket med solenergi

Teknologibedriften Mjørud i Rakkestad er på stadig jakt etter nye tiltak for å redusere energikostnader og det klimaavtrykket de etterlater seg. Snart tar de i bruk et omfattende solenergianlegg som Soleie har montert og leier ut på taket av produksjonsbygningen på Rudskogen.

Bulder Verksted valgte solcelleanlegg fra Soleie helt uten investeringer

Bulder Verksted på Lindeberg valgte investeringsfritt solcelleanlegg fra Soleie da de ønsket å redusere kraftkostnadene og øke miljøprofilen. – Går det som vi håper og tror, skal man ikke se bort fra at vi etablerer lignende anlegg på flere av våre øvrige verksteder, sier daglig leder i Bulder Verksted AS, Hans-Olav Løen.

Barcobygget har våknet til liv

Området fra Seutkrysset og mot Fredrikstad langs RV110, var for få år siden en skamplett, et sted man helst ikke viste frem med gjester i bilen. I dag fremstår strekningen totalt annerledes, med god utnyttelse av areal og funksjonelle bygninger. Ikke minst gjelder dette Barcobygget på Seut Brygge.